НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Политика за поверителност

Кои сме ние?

Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, ЕИК 130764706, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 2, представлявано от Орлин Ценков Пенев – Председател на Управителния съвет, тел.: 029267070, и-мейл адрес: ins@nbbaz.bg и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?

Адрес: град София 1000, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 2, 029267070, и-мейл адрес: ins@nbbaz.bg

Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?

Име и фамилия: Минчо Шекеров
Адрес: град София 1000, район Средец, ул. Граф Игнатиев № 2, ет. 2;
Тел.: 02 926 7078
E-mail: mincho.shekerov@nbbaz.bg

Националното бюро на българските автомобилни застрахователи е собственик и администратор на следната интернет страница: http://www.nbbaz.bg

Националното бюро на българските автомобилни застрахователи уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните Ви данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази политика за поверителност има за цел да Ви предостави изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (наричано оттук нататък „НББАЗ“) включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоя Ви на нашата уеб-страница по-добър?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност НББАЗ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

Какви лични данни събира НББАЗ за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, НББАЗ събира следната информация за Вас

 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес и всякакви други данни при попълване на контактни форми, поместени на нашата уеб-страница;
 • Данни за настъпилото застрахователно събитие – дата, час и място на ПТП; участници в ПТП – регистрационен номер, модел/марка, двигател, шаси, година на производство на превозните средства; данни от свидетелството за правоуправление; имена на водача на автомобила, в случай че той е различен от собственика на увредения автомобил; имена на виновния водач; описание на нанесени имуществени щети по превозните средства; данни от Протокол за ПТП/Двустранен констативен протокол; описание на неимуществени щети и всякакви други данни, обективирани в документи от официални органи, като експертизи в хода на досъдебно производство, снимков материал на нанесените щети и др.
 • Данни относно икономическата идентичност на пострадалите лица - банкова сметка – за превеждане на обезщетение за претърпени имуществени и/или неимуществени вреди, както и представени разходооправдателни документи, като например фактури за извършени ремонтни дейности по автомобила, фактури за закупени лекарства, за заплатени операции и др.;
 • Данни за здравословното състояние на пострадалото лице (т.нар. чувствителни лични данни) – всякакви видове медицински документи, в това число фиш от спешна помощ, талон за преглед при лекар, рентгенови снимки, решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, болнични листове и всички други документи, съдържащи се в Историята на заболяването (ИЗ) на пострадалото лице;
 • Документи, удостоверяващи родствена връзка в случай на завеждане на претенция за изплащане на обезщетение от наследници на починало лице – участник в ПТП – удостоверение за наследници, удостоверение за граждански брак, удостоверение за раждане и др., както и данни за трети лица, когато претенцията е заведена от тях, като например адвокати;
 • Данни за лицата, представляващи застрахователите, в рамките на членствените правоотношения.

На какво основание НББАЗ обработва личните Ви данни ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

НББАЗ обработва лични данни в изпълнение на законови задължения, както и ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

НББАЗ събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори – на договорно основание.

НББАЗ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място при нас на адрес: град София 1000, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 2 или чрез изпращане на имейл на следния адрес ins@nbbaz.bg.

Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено, като ни посетите на адрес град София 1000, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 2, както и чрез изпращане на имейл на следния адрес ins@nbbaz.bg.

НББАЗ може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За оказване на необходимото съдействие при постъпила от Вас претенция за изплащане на обезщетение в резултат на настъпило застрахователно събитие;
 • За съдействие при изплащане на обезщетение в предвидените във Вътрешните правила на Съвета на бюрата случаи;
 • За изплащане на обезщетение в предвидените във Вътрешните правила на Съвета на Бюрата случаи;
 • За изпълняване на функциите на Компенсационен орган съгласно Кодекса за застраховането, Устава на НББАЗ и международните актове относно застраховката „Гражданска отговорност“ и сертификата „Зелена карта“;
 • За осъществяване на сътрудничество с всички национални застрахователни бюра – членове на Съвета на бюрата, компенсационни органи и институции, натоварени да извършват гаранционни плащания, както и с Гаранционния фонд в случаите, предвидени в Кодекса за застраховането.
 • За упражняване на регресионни права спрямо виновни водачи, застрахователи, национални застрахователни бюра на територията на друга държава членка на ЕС, Гаранционен фонд и други предвидени в Кодекса за застраховането и във Вътрешните правила на Съвета на Бюрата случаи;
 • За да Ви осигурим достъп до нашата уеб-страница, в това число да отговорим на отправени до нас запитвания посредством контактната форма, поместена на нашата уеб страница.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим необходимото съдействие, към което имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави необходимото съдействие, НББАЗ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на НББАЗ. Формулярите се предоставят и попълват на място при нас, в случай че отправите искане за съдействие от стана на НББАЗ;
 • чрез посещение на нашата уеб страница;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • при изпълняване на правомощията на НББАЗ съгласно националното и европейското законодателство;

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни, преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. При обработване на Вашите лични данни на законово основание и в случай на възникнал ексцес, обработваме Вашите лични данни за още 5 години след изтичане на 5-годишния давностен срок. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

НББАЗ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас и/или за изпълнение на правомощия/задължения съгласно националното и европейското законодателство.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас или за изпълнение на законови правомощия, е възможно НББАЗ да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • Застрахователни дружества;
 • Външни доставчици на услуги, осъществяващи дейност по определяне размера на обезщетение и калкулация на щети или предоставящи услуги в качеството си на застрахователна експертна комисия („ЗЕК“) по смисъла на КЗ;
 • Всички страни-членки, национални застрахователни бюра, компенсационни органи, институции и други, участващи в системата „Зелена карта“, както и трети страни.
 • Застрахователи – членове на НББАЗ, Гаранционен фонд, национални държавни органи и други институции.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Като член на Съвета на Бюрата и с оглед осъществяването на сътрудничество с останалите държави-членки и техните национални застрахователни бюра, НББАЗ разполага със законово основание за трансфериране на лични данни на физически лица в рамките на ЕС/ЕИП и извън тях.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества и организации, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества и организации, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество/организация гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които НББАЗ обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от НББАЗ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на ins@nbbaz.bg;
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от ....., в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, когато за това не е налице законово основание, като изпратите имейл ма ins@nbbaz.bg;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на: ins@nbbaz.bg;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни.

Това право дава възможност на субекта на данните да получи информация дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

a) целите на обработването;
б) съответните категории лични данни;
в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
д) съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
е) правото на жалба до КЗЛД;
ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането.

Право на коригиране и изтриване ("правото да бъдеш забравен")

Субектът на данни има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Субектът на данни има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
б) субектът на данните е оттеглил своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
в) субектът на данните възразява срещу обработването и не са налице законни основания за това обработване, които да имат преимущество;
г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Право на възражение

Субектът на данни има право на възражение срещу обработването на негови лични данни, включително когато личните данни се обработват за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, предоставено на Администратора, или по съображения, свързани със легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Право на възражение е налице и при обработка на лични данни за целите на директния маркетинг и профилиране.

Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:

a) обработването е основано на съгласие или в изпълнение на договорно задължение; и
б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

Субектът на данните има право да сезира Комисията за защита на личните данни. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на Администратора по административен или съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за защита на лични данни за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда в тази връзка.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на необходимото съдействие наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, НББАЗ няма да бъде в състояние да предостави търсеното от Вас съдействие, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

Промени в Политиките за поверителност

Актуални Политики за поверителност можете да намерите на нашия уебсайт: http://www.nbbaz.bg/

Така ще Ви бъде предоставена възможност да се възползвате от правата си, посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни, като поставим съобщения в сградата на НББАЗ и на уеб страницата ни.

Тази политика за поверителност е приета от НББАЗ и са в сила от 25.05.2018 г.

С използването на сайта вие приемате, че можем да използваме "бисквитки". Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК