НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

За НББАЗ

История

Национално бюро на българските автомобилни застрахователи е представително национално бюро на застрахователите за Република България в Съвета на бюрата, като участва и съдейства за функционирането на системата "Зелена карта" и задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в държавите членки и в държавите, подписали Многостранното споразумение.

Създадено е на 01.04.2002г. В същата година Бюрото става пълноправен член на организацията „Съвет на бюрата” със седалище в Брюксел.

До 2002 г. функциите на Национално бюро са били изпълнявани от ЗПАД ”Булстрад”.

Правният статут на Бюрото е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица, което осъществява дейност в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането.

На 28.11.2001г. с решение на Националния Съвет по застраховане на Република България, НББАЗ е признато за единствено представително пред международните застрахователни организации за дейностите, предвидени с международни договори за застраховане на Гражданската отговорност автомобилистите.

С приемането на Р България в Европейския съюз на 01.01.2007 г. Националното бюро подписа Анекс №3, с което се присъедини към Многостранният гаранционен договор на страните членки на ЕИП.

Функции

Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи - НББАЗ

  • Организира, администрира и контролира изготвянето и отпечатването на международни сертификати за автомобилна застраховка, наричани „Зелена карта“ и на договорите за Гранична застраховка.

  • Сключва споразумения с национални застрахователни бюра, компенсационни органи и гаранционни фондове на държави членки във връзка с функционирането на застраховката Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

  • Обработва щети на пострадали лица за причинените им на територията на Република България вреди от моторни превозни средства, които обичайно се намират на територията на държава членка на ЕС или трета държава.

  • Съдейства за изплащането в срок от членове на Бюрото на дължими обезщетения за причинените вреди в чужбина.

  • Изплаща обезщетения като Компенсационен орган в случаите, предвидени в Кодекса за застраховането и Устава на НББАЗ.

Структура

Съгласно Устава на НББАЗ Върховен орган за управление на Бюрото е Общото събрание на членовете.

Бюрото се управлява от Управителен съвет, Председател и Генерален секретар.

 

С използването на сайта вие приемате, че можем да използваме "бисквитки". Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК