НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Пътуване в чужбина

Гражданска отговорност на автомобилистите

Съгласно чл.480 от Кодекса за застраховането задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността на застрахованите за вреди, причинени на територията на всички държави, членуващи в системата „Зелена карта“. Задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите“ осигурява покритие съгласно закона на държавата на събитието. Нанесените вреди на имущество и хора при ПТП се покриват от застрахователя на автомобила.

Държавите членки на ЕИП, както и Швейцария, Андора и Сърбия са подписали раздел ІІІ от Вътрешните правила на Съвета на бюрата, по силата на които ако едно МПС, обичайно регистрирано в някоя от горните държави, навлезе на територията на друга такава държава, то собственикът или водачът на МПС се считат автоматично застраховани за тяхната гражданска отговорност.

Заедно с полицата по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” се издава сертификат "Зелена карта" без допълнителна такса или друго плащане.

Гранична застраховка

Лице, което при влизане или по време на престоя си на територията на Р. България управлява моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на трета държава и няма застраховка, покриваща отговорността за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторното превозно средство, валидна за територията на Република България или тя е изтекла, е длъжно да сключи гранична застраховка на граничния контролно-пропускателен пункт.

Застрахователите нямат право да сключват договор за гранична застраховка на моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на държава членка и другите държави, чиито национални бюра са подписали Многостранното споразумение.

Граничната застраховка може да се издава за едно моторно превозно средство за срок, който не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от три месеца, като може да се издава повторно, така че общият срок за всички издадени застраховки за това моторно превозно средство да не надвишава шест месеца в рамките на една календарна година. Застрахователният договор влиза в сила от датата и часа на сключването му и се прекратява в 24 часа на датата на изтичане, посочена в договора.

Когато срокът на покритието по договор за гранична застраховка изтича преди лицето да е напуснало територията на Република България, то е длъжно да сключи нов такъв договор преди изтичането на срока му.

Към полицата за гранична застраховка задължително се издава международен сертификат „Зелена карта”, на който са зачертани третите държави.

Застрахователната премия по гранична застраховка е еднократна и се заплаща при сключването на застрахователния договор.

В случай на щета, застрахованият следва да се обърне:

  • в България - към застрахователя, издател на полицата
  • в чужбина - към Националното бюро на съответната страна, чиито координати са указани на гърба на сертификата „Зелена карта”.

Водачът е длъжен да носи винаги полицата заедно с международния сертификат „Зелена карта” и да го показва при поискване от оторизирани лица за проверка.

Зелена карта

Сертификат Зелена карта е международен сертификат за застраховка, издаван от името на Национално бюро в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Работната група към Комисията по сухопътен транспорт на ЕИК.

Сертификатът Зелена карта е признат от властите на всички държави, членуващи в системата „Зелена карта“ като документ, който удостоверява, че носителят му притежава валидна застраховка Гражданска отговорност, покриваща минималните задължителни лимити на отговорност към трети лица, изисквани от закона в посетената страна.

Сертификатът „Зелена карта“ покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в трета държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

Сертификат Зелена карта се издава заедно с полицата по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" без допълнителна премия или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги. В поле 8. "Териториална валидност" на сертификата Зелена карта не се допуска зачертаване на кодове на държави.

Сертификат Зелена карта е задължителен при пътуване в държавите от системата, а именно:

Азърбайджан Албания Беларус  Великобритания
Израел Иран Мароко Молдова
Русия Северна Македония Тунис Турция
Украйна Черна Гора    

Важно!

Косово не e член на системата "Зелена карта". Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия, следва да се снабдят на влизане на граничния пункт със застраховка "Гражданска отговорност", валидна за Косово.

 

С използването на сайта вие приемате, че можем да използваме "бисквитки". Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК